KLAUZULA INFORMACYJNA

W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

(KLAUZULA RODO)

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanym dalej RODO,

Administratorem Państwa danych osobowych jest  PPH LECHPOL Lech Modzelewski, z siedzibą w Psarach, przy ul. Rakowskiej 3, 51-180 Wrocław, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG, NIP 9150002301.

W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: lechbiuro@lechpol.com.pl

PPH Lechpol zbiera i przetwarza dane w następujących celach:

- w celu wykonywania umów zawieranych przez PPH Lechpol z klientami, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami, z którymi PPH Lechpol współpracuje w ramach prowadzonej działalności (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PPH Lechpol jako administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celu rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji,

- w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na PPH Lechpol wynikającego z poszczególnych przepisów prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty świadczące usługi  na rzecz PPH Lechpol oraz podmioty współpracujące z PPH Lechpol.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

- do czasu zrealizowania poszczególnych prawnie uzasadnionych interesów PPH Lechpol jako administratora danych,

- do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z realizacją umowy, z którą związane jest przetwarzanie danych osobowych,

- do czasu upływu terminów przedawnienia obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa.

Na zasadach określonych obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo:

- dostępu do danych, w tym prawo uzyskania ich kopii,

- żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- przenoszenia ich do innego administratora w powszechnie używanym formacie pozwalającym ,np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci danych komputera.

Każde z uprawnień wymienionych powyżej mogą Państwo zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres siedziby Administratora z dopiskiem ‘dane osobowe’ lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres lechbiuro@lechpol.com.pl.

Posiadają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.